Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#46

İçki öyle bir illettir ki, insanın dünyasını da harap eder, ahiretini de.

İçki, dimağı uyuşturmak suretiyle geçici bir süre sıkıntılarını unutturur insana. Dolayısıyla verdiği zannedilen teselli de zevk de geçici ve sahtedir. Faydasız bir kaçıştır. Asla bir hal çaresi değildir. Hiçbir problemi çözemediği gibi alışkanlık haline geldiğinde yeni problemlere sebep olur.

#47

Bir anlık öfke, insanın dünya ve ahiretini mahvetmeye yeter.

#99

Şehvetine düşkün olan kimse, dünya ve ahirette zelil olmaya hazır olsun.

Vehb bin el-Verd

#356

Kulun aleyhine olan tâatlerin en zararlısı, kötülüklerini unutup iyiliklerini hatırında tutmasıdır. Bu sebeple o, nazlanmasını ve insanlar arasında gururlanmayı arttırırda ahirete iki eli boş gider. Üstelik kendisini Salihlerden sayar.

Ebû Abdullah el-Antâki

#400

Mümin ahirette şefaatine nail olmak, dünyada da o toprakların feyiz ve bereketine ermek için Resul (s.a.v)’in kabrini ziyaret eder.

#458

Dünyanın yüz bahçesi, fani olmak haysiyetiyle, ahiretin baki olan bir ağacına mukabil gelemez.

 

#460

Bu meydan-ı imtihanda olanlar, başıboş değiller, saadet sarayları ve zindanlar ahirette onları bekliyorlar.

 

#478

Ebû Bekir Kettanî,

Hakkın rızasına ermek için, ne yapalım? diyenlere:

Bedeninle dünyada, kalbinle ahirette ol, buyururlardı.

 

#497

“İmanın aslı, Resulullah efendimizin getirmiş olduğu şeylerin hepsini tasdik etmektir. Bunları tasdik eden kimse, bunlarla amel eder. Yani Allah-ü Teâlâ’ya itaat eder. Ebediyen cehennemde yanmaktan kurtulur.”

Allah-ü Teâlâ’nın beğendiği işleri yapmak, dünya ve ahiret kazançlarının toplamıdır. Kulun, Allah-ü Teâlâ’ya olan taatini mükemmel bir şekilde yapabilmesi için, insan dünya sevgisinden ve dünya ile alakalı bağlardan kurtulması lazımdır. İnsan dünyadan uzaklaştıkça, Allah-ü Teâlâ’ya yaklaşır. Manevi kirlerden uzaklaşıp, melekût alemine yükselir. 

#531

Dünya sırtını dönmüş gidiyor. Ahiret de karşıdan geliyor. Her ikisinin de evlatları (bağlıları, isteklileri) vardır, Siz, gücünüz yettiğince ahiret evlatlarından olmaya bakın. Sakın dünya evlatlarından olmayın.

Bugün amel günüdür, hesap yoktur. Yarın ise hesap vardır, amel yoktur.

Hz. Ali (r.a)

#679

Misafire ikram edin. Komşuya iyi davranın. Hastaları ziyaret edin. Cenazeleri teşyi edin. Ey Allah’ın kulları kardeş olun! Dünya yüz çevirdi, veda etmek üzere. Ahiretin ise gölgesi düştü; karşıdan göründü. Bugün hazırlanma günüdür; yarın müsabaka var. Kazanan cennete, kaybeden cehenneme girecek!

Hz. Ali (r.a)

#899

Âlimin sözü doğru, yediği helâl ve dünya malına karşı sevgisi yok ise, zühdü, dünyaya düşkün olmaması çok olur. Ne yazık ki, bugün bu üç hasletten birini bile onların birinde göremiyoruz. Bu durumlarıyla onlara nasıl güvenelim ve nasıl yüz verelim. Bu vasıfları kendinde bulundurmayanlar, ilim sahibi olduklarını, nasıl söylerler. Onlar dünyaya sarılır, dünyayı birbirlerinden kıskanırlar. Dünyalık için birbirlerine haset ederler. Devlet adamlarının yanında birbirlerini çekiştirir ve gıybet ederler. Maksatları, ellerine geçen dünyalığı, başkalarına kaptırmamak ve fani şeyleri ellerinden kaçırmamaktır. Yazıklar olsun ey âlimler! Siz peygamberlerin vârisleriydiniz. İlmi alırken birçok vazife yüklenmiş oldunuz. Şimdi o vazifeleri yapmıyorsunuz. İlminizi şeref vesilesi yapıp onunla dünyalık kazanmaya bakıyorsunuz. Âhirette, Cehennem'e ilk atılan zümre olmaktan nasıl korkmuyorsunuz, anlamıyorum!

#921

Dünya ve âhirette elem ve kederlerden kurtulmak isteyenler, kötü ahlâk sahipleriyle görüşmemelidirler.

#943

Ahireti için azık (salih amel) biriktirene akıllı, nefsinin istekleri doğrultusunda dünyalık metalar peşinde koşana ise ahmak denir.

#971

Günahlar câzip olmakla beraber zehirli bir bal gibidir. Ahirette cezasını çekeceğimiz gibi, işlendikten hemen sonra, yâni daha dünyada iken bile tesirini gösterir ve kıvrandırır. Bu daralma ve sıkılma ile insan bir haneden diğer haneye, kahveden, meyhaneye derken hastaneye ve nihayet günahlarla dolu bir vaziyette kabrîstana düşecektir.

#1069

Hasan el-Basrî, "Ben ölümden korkuyor ve onu sevmiyorum" diyen birine şu cevabı vermiştir:

Malını geride bıraktığın için ölümü sevmiyorsun. Eğer malını ileriye (ahirete) gönderseydin, peşinden gitmek isteyecektin. 

#1118

Dünya ve ahirette iyilik, sabır ile ele geçer.

#1173

Bayezid-i Bistami buyurdu ki:
Şu on şey bedeni korur:
1) Gözleri haramdan ve lüzumsuz şeylerden korumak, 2) Dili zikre alıştırmak ve bunu itiyat hâline getirmek, 3) Nefis muhâsebesi yapmak, günlük hayâtı bu ölçü içinde sürdürmek, 4) İlim öğrenmek ve öğrenilen ilmi faydalı olacak şekilde kullanmak, 5) Edeb ve terbiyeyi her yerde ve herkese karşı muhâfaza etmek, 6) Bedeni, dünyanın faydasız işlerinden kurtarıp, dünyâ ve âhiret için faydalı işlerde kullanmak, 7) İnsanlarla haşır-neşir olmamak, kalbi geliştirmek, düşünceyi berraklaştırmak, zekâyı işletmek için uzlete çekilmek, 8) Nefis ile kıyasıya mücâdele etmek, 9) Çokça ibâdet etmek, 10) Peygamber efendimizin sünnetine uymak.

#1198

Dünyayı süt anneniz, âhireti de öz anneniz kabul ediniz. Küçük çocuk sütannesine gitmek için feryat edip çırpınır. Akıllandığı zaman ise öz annesine gitmeyi çok ister. Siz de akıl sahibi iseniz öz anneniz olan âhirete yöneliniz.

#1217

Dâvûd-i Tâî Hazretleri buyurdu ki:

Dünyayı isteyenler, nefislerinin isteklerine karşı acelecidir. Dünya hesabıyla bedenlerini yorarlar. Hâlbuki dünyaya rağbet, dünya ve âhirette yorgunluktan başka bir şey değildir. Zâhidlik ise dünyada ve âhirette rahatlıktır. Öyle ise arslandan kaçar gibi dünyayı isteyen insanlardan kaçmalıdır."
 

#1330

Dünyada yaptıklarının melekler tarafından kaydedilip ahirette bütün gizli yönleriyle ortaya konacağına ve iyi ya da kötü, bunların karşılıklarını göreceğinden hiç şüphen olmasın.

#1337

Lokman (a.s) bir gün oğluna şu öğütte bulunur:

-Yavrucuğum! Ahiretin karşılığında dünyanı sat! Ahirette ebedi olarak Cenab-ı Hakk’ın rızasını kazanmak için dünyaya ait heves ve arzularından vazgeç! Böylelikle her ikisini de kazanırsın. Dünyalık menfaat karşılığında sakın ahiretini satma! Bu durumda hem dünyada hem de ahirette hüsrana uğrar, zarar edersin.

#1402

Ölümden korkmamızın en önemli sebebi ahiret sermayemizin azlığıdır.

#1404

Ahirette biçeceklerimiz, dünyada ektiklerimizdir.

#1405

Abdullah bin Mesud (r.a.) bir gün dostlarına şöyle dedi:

Sizler sahabilerden daha çok namaz kılıyor, daha çok gayret gösteriyorsunuz. Fakat onlar sizden daha faziletliydiler.

Sordular:

Bizden neyle daha faziletli oldular?

Abdullah bin Mesud (r.a.) şöyle cevapladı:

Onların dünyaya karşı sizden daha uzak ve ahirete karşı sizden daha düşkün idiler.

#1454

Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme.

Said-i Nursi

#1506

Dünyada çilelere sabreylemek ahirette büyük ganimettir.

#1614

Abdurrahman b. Avf r.a.’ın oğlu İbrahim anlatıyor:

Oruçlu olan Abdurrahman b. Avf’ın önüne yemek getirilmişti. Şöyle dedi:

Benden hayırlı olan Mus’ab b. Umeyr, Uhud harbinde şehit düşmüştü. Bir hırkadan başka kefenleneceği bir şey bulunamamıştı. O hırka ile de baş tarafı örtüldüğünde ayakları, ayakları örtüldüğünde başı açık kalıyordu. Sonra dünyalıktan önümüze yayılabildiği kadar yayıldı. Öyle ki, bize sevaplarımız dünyada veriliyor, ahirete hiçbir şey kalmıyor diye hakikaten endişe duyduk, deyip ağlamaya başladı.

O kadar ki, getirilen yemeği de bıraktı, yemedi.

#1709

Dünyayı isteyen kimse ilim öğrensin.

Ahireti isteyen kimse ilim öğrensin.

Her ikisini de isteyen kimse ilim öğrensin.

#1744

Dünya ile ahiret arasındaki mesafe yalnızca bir son nefesten ibarettir.

#1744

Dünya ile ahiret arasındaki mesafe yalnızca bir son nefesten ibarettir.

#1745

Ömür sermayesini yanlış işlerde, yanlış yerlerde tüketenler dünyada zarar, ahirette ise azap görürler.

#1827

Ne ekersen onu biçersin.

Dünya tarlasına günah ve zulûm tohumları ekenler, ahirette ancak azap çiçekleri biçerler.

#1845

İyiler, iyiliklerinin karşılığını dünya da göremeseler bile ahirette kesinkes göreceklerdir.

 

#1936

Akıllı-akılsız tespiti ve tarifi, ancak dünyada iken ahirete hazırlanma durumuna göre yapılır. 

#1954

İnsanın eline diken bile batsa bu bir günah sebebi iledir. Günahın (suçun) karşılığı dünya da veriliyorsa bu kul için büyük nimettir. Ahirette verilirse büyük felakettir. Suçun olduğu yerde ceza kaçınılmazdır.

#1978

Üç şey dünya ve ahiretin yüceliklerindendir.

1- Sana zulm edeni bağışlamak,

2- Seninle ilişki kesenle ilişki kurman,

3- Sana karşı cahilce davranana karşı sabırlı ve halim olman.Etiketler