mümin | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#130

Cenab-ı Hakk, mü’minlere niyetlerine göre ikram eder.

Gönenli Mehmet Efendi

#373

Allah, Kur’an-ı Kerim’de; mü’minlerin canları ve malları karşılığında cenneti onlara vermek suretiyle satın aldığını ifade etmektedir.

#400

Mümin ahirette şefaatine nail olmak, dünyada da o toprakların feyiz ve bereketine ermek için Resul (s.a.v)’in kabrini ziyaret eder.

#407

Abdullah Bin Ömer şöyle buyuruyor: “Geceleri hep kâim olsam, gündüzleri oruçla geçirsem ve bütün malımı da Allah yolunda infak etsem de Allah’a itaat eden bir mü’mini sevmeden ölsem vallahi bu yaptıklarımın bana bir faydası olmaz.”

 

#417

Günümüzde melekler yazıyor diye lüzumsuz konuşmaları kesen, melekler görüyor diye davranışlarına çekidüzen veren mü’minlerin adedi maalesef pek azdır.

 

#546

“II. Murat, Hacı Bayram-ı Velî’nin müritlerinden vergiyi kaldırınca herkes ona mürit olmuş. Vergiden kaçan, onun kapısında almış soluğu. Hal böyle olunca II. Murat haber göndererek müritleri kimdir, kimlerdir bilmek istemiş. Hacı Bayram Velî yüksekçe bir yere büyük bir çadır kurdurmuş ve müridi olduğunu iddia edenleri oraya toplamış. Bana bağlılar gelsin bu çadıra girsin, onları kurban edeceğim, diye nidada bulunmuş. Herkes şaşırmış tabii… İnsanın kurban edildiği nerede görülmüş?  Çadıra gire gire bir kadın ve bir erkek girmiş, başkada giren olmamış. Onlar çadıra girince orada bekletilen koç kesilerek kanı akıtılmış. Böylece çadırın altından sızan kanı gören ahali korkuyla çil yavrusu gibi kaçışmış. Hacı Bayram Velî, II. Murat’a; “Bundan sonra biline ki, bizim bir buçuk müridimiz vardır.”diye haber göndermiş. Gerçek bağlılarının kimler olduğunu böylece haber vermiş.”

#554

“Kalbe gelen bir düşüncenin hayır mı şer mi olduğunu ayırt edebilmek için din âlimleri onun şu dört ölçüden biriyle tartılması gerektiğini söylüyor.

 Birinci ölçü dinin kurallarıdır. Kalbe doğan düşünceleri din terazisiyle tartarız, uygunsa hayırdır, uygun değil veya şüphe ediyorsak şerdir.

Şayet bundan bir sonuç alamazsak ikinci ölçüye başvururuz. Bu da o düşünceyi, salih mümin olduğuna inandığımız kişilerin amelleriyle karşılaştırmaktır. Eğer onları güzel ahlakına uyuyorsan hayırdır; uymuyorsa şerdir.

 Bundan da bir sonuç alamazsak üçüncü ölçüye başvururuz. Bu da nefistir. Nefsine bakarsın, eğer nefis çekindiği, korktuğu için değil de tabii olarak ondan tiksiniyorsa o hayırdır; nefret duymuyorsa o şerdir.

 Dördüncü ölçü de nefsin meylidir. Eğer nefis, o fikre karşı tabii bir meyil duyuyor ve onu yapmayı arzuluyorsa, o şerdir. Çünkü nefis, hayra tabi olarak bir şeye meyletmez. Kalbine doğan düşünceler eğer Allah’ın adının anılmasıyla zayıflıyorsa şeytandandır. Çünkü şeytan, Allah’ın zikrine karşı dayanamaz.

#582

İman, İslam kardeşliğinin mayasıdır.

Mü’minler, din kardeşinin menfaatini kendi menfaatinden üstün tutar.

#645

Mümin için sünnete uymak, en büyük ameldir.

#818

 

Allah dostlarından Fudayl bin Iyâz’ın şu hâli, kâmil bir mü’minin gönül kıvamına ne güzel bir misâldir:
Kendisini ağlarken gördüler:
“Niçin ağlıyorsun?” dediler. O da:
“Bana zulmeden bir zavallı müslümana üzüldüğümden ağlıyorum! Bütün kederim, onun kıyâmette rezil olmasındandır.” buyurdu.

#1754

Derin bir nehre taş attığınızda nehir bundan etkilenmez. Eleştiriden incinen mü’min nehir değil, sığ bir havuzdadır.

Sadi-i Şirazi

#1880

Müminin yanına giren, güzel bir bahçeye girmiş gibi ferahlık duyar.

 Etiketler