kar | Dini güzel sözler - Dini, güzel, veciz, hikmetli sözler ve menkýbeler      Diğer Sitelerimiz

25000 Veciz Söz
islami bilgiler

#538

Sahabelerden biri, Hz. Ebu Bekir’in (r.a) yanına gelerek:

Çok günahkârım. Benim için dua eder misin? diye ricada bulunur.

Hz. Ebu Bekir (r.a)

Yârabbi, der. Bir günahkâr, bir diğerinden dua istiyor. İkisini de affeyle.

#599

Ne insan başıboş bir divane…

Ne şu alem sahipsiz bir fabrika…

İnsanı bu tezgâhta dokuyan hiç şüphesiz ilahi bir sanatkâr var.

#979

İnsan hayalinin ulaşamayacağı kadar büyük olan fezada, milyonlarca yıldızı asırlardan beri döndüren KUDRET, ellerimizdeki çizgilere varıncaya kadar her şeyi bir ölçü ve intizam içinde yaratmıştır.

Binbir türlü sanatla donatılmış olan ellerimizin mükemmel yapısı ve icra ettiği sayısız fonksiyonun bu küçücük hacme sığdırılması, düşünen dimağlar için parlak bir mucize değil midir? Ancak bizler alışkanlık perdesi ile onlardaki bu mükemmelliği görmekte güçlük çekiyoruz. Ellerimize takılan bu mucizeleri fark etmesek de onlar, kendilerini yaratan " SANATKÂR" ı ilân etmeye devam edecekler. 

#1059

Sahabilerden biri Hz. Ebu Bekir'in yanına gelip ondan şöyle bir istekte bulunmuş: 

"Çok günahkârım, benim için dua eder misin?" 
Hz. Ebu Bekir Efendimiz de şu şekilde bir dua etmiş: 
"Yâ Rabbi, bir günahkâr bir diğerinden dua istiyor, ikisini de affeyle." 

#1059

Sahabilerden biri Hz. Ebu Bekir'in yanına gelip ondan şöyle bir istekte bulunmuş: 

"Çok günahkârım, benim için dua eder misin?" 
Hz. Ebu Bekir Efendimiz de şu şekilde bir dua etmiş: 
"Yâ Rabbi, bir günahkâr bir diğerinden dua istiyor, ikisini de affeyle." 

#1081

Yavuz Sultan Selim, Mısır'ı fethettikten sonra, Mısır Ordusu Başkumandanı Kutatbay'ı karşısına alıp savaşın sonuçları hakkında konuşmaya başlamış. Kutatbay, Yavuz Sultan Selim'e yenilmelerinin sebebini şöyle ifade etmiş: 

"Hünkârım, bizim mağlup olmamızın sebeplerinden birisi de ölüm saçan o dehşetli toplarınızdır. Zamanında bir Berberi, Venedik'ten bir top getirip bize satmak istemiş. Ama bizim devlet büyüklerimiz o zaman: Top, Hz. Peygamber'in: 'Kılıç ve ok kullanınız’, emrine aykırıdır, top bir bid'attir, kullanmak caiz olmaz, diyerek almamışlar... 
Yavuz Sultan Selim, Kutatbay'ı dikkatle dinledikten sonra şöyle demiş: 
"Hiç şüphemiz yok ki; kuvvet Allah'tandır. Madem siz böylesine Kur-an'a ve Sünnete bağlıydınız da Hz. Peygamberin:

“Silaha aynı silahla mukabele edin”; emrine niçin itaat etmediniz? 
Hz. Peygamberden bu yana 900 sene geçti, o zaman kılıç ve ok devriydi. Bugün ise top devri..."

#1651

Büyükler buyurmuşlardır ki: “Bir kimse ile oturduğun zaman kalbinde bir genişleme hâsıl oluyorsa, o kimse Allah’a yakındır. Kalbinde bir sıkışma, içinde bir kasvet hissediyorsan, o adam Allah’a yakın olmayan ya asi ya günahkâr biridir. 

#1737

Cihanı baştanbaşa kar kaplasa, güneşin harareti bir bakışta onu mahveder. Nice yüzbin cürüm ve isyan, Hakk’ın affı yanında hiçtir.

#1797

Yeryüzü günahkârların vatanıdır. Günahsız olanlar, dünyaya hiç gelmeyenlerdir. Fazilet, dünyaya günahsız gelip buradan günahsız gitmek değil, günahlarından temizlenmesini bilmektir.

#1814

İdare ettiği ülke yani Roma yanarken nev'i şahsına mahsus bir zevk anlayışıyla zevk duyan Neron ölürken: "Dünya bir büyük sanatkâr kaybediyor" diye bağırıyordu. Hayatı türlü maceralarla geçen ünlü Rus yazar Puşkin ise, son sözlerine derin derin içini çekerek başlamış ve: “Hayat bitti” demişti. Sonra ağır ağır: “Biten hayat, nefesim sıkışıyor. Bir şey eziyor beni diye söylemişti. Fransız şair ve yazarı Victor Hugo’nun şan ve şeref içindeki renkli hayatı biterken son sözü: “Kara bir ışık görüyorum” olmuştu. İman sahiplerinin son anları ise bambaşkaydı. Peygamberimizin müezzini Bilal-i Habeşi r.a. ölüm döşeğinde hanımının “Va kaberah (aman ne kötü) diye sızlanması karşısında –Va teberah (aman ne iyi) Peygamberimize  (s.a.v.) ve dostlarına kavuşacağım” diyor ve bu şevkle ruhunu teslim ediyordu. Yavuz Sultan Selim hasta yatağında başucunda bulanan vezirine sorar:

Bu ne haldir. Hasan Can? Hasan Can ise:

Hünkârım, Cenab-ı Hak’ka yönelecek zamandır, diye cevap verir. Bu sözler üzerine Yavuz celallenmiş ve:

Ya sen şimdiye kadar, bizi kiminle bilirdin? Cenab-ı Hak’ka yönelişimizde bir kusur mu gördün? Sure-i Yâsin tilavet eyle (oku) diyerek son emrini vermiştir. Birlikte okudukları Yâsin’in selam ayetine geldiğinde, Yavuzlukla Selimliği birleştiren koca hakana yüce Allah’ın (c.c) selamı erişmişti.  

Pakistanlı büyük vatanperver şair, Mevlana dostu Dr. Muhammed İkbal’in son sözleri: ”Hâşâ ben ölümden korkmuyoruym. Çünkü ben müslümanım. Her müslümana yakışan da ölümü tebessümle karşılamaktır. Hakikatte ölüm, ebediyet âlemine açılan perdedir.” olmuştur.

Peygamper (s.a.v) efendimiz şöyle buyuruyor. “Nasıl bir hayat yaşıyorsunuz öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle de dirilirsiniz.”

 

#1895

Alınıp verilen her nefes, insanın ebedî hayatı için kâr ya da zarardır.

 

 

#1907

Fudayl bin İyâd buyurdu ki:

"Farzlar, insan için sermaye, nafileler ise kâr ve kazanç gibidirler. Kâr, sermaye olduktan sonra meydana gelir."Etiketler